Šumarska struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Ekološki tehničar

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Ekološki tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Ekološki tehničar organizuje i izvodi ispitivanja hemijskih, mikrobiloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okolišu. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvođenja tehnoloških procesa koji će svojim tokom i kvalitetom produkata voditi računa o razvoju i zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere. Takvi procesi moraju, između ostalog, obuhvatati postupke oporabe nusproizvoda (otpadnih tvari ), ali i one postupke koji će eventualne štetne produkte procesa preraditi u, za okoliš, neškodljiv oblik. Za uspješno obavljanje opisanog posla ekološki tehničar mora posjedovati teoretska i praktična znanja kao i hemijski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na zaštitu prirode i okoliša. To znači da mora dobro poznavati pravila i tijek tehnoloških procesa te posjedovati sva teorijska znanja i praktične vještine nužne za sigurno i precizno izvođenje laboratorijskih analiza. Osim znanja iz temeljne struke (hemije i hemijske tehnologije ), važna su i opširnija znanja iz biologije (mikrobiologije, botanike, zoologije), a posebice iz poznavanja staništa. Znanja iz fizike moraju obuhvatati i područje klimatoloških motrenja, a matematika i informatika bit će proširene na statistiku te uporabu računalnih metoda za katastar.

Šumarski tehničar

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Šumarski tehničar /četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju radi šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uvjete i mogućnosti uzgoja šume. Ti su uvjeti: vrsta tla i klima, mogućnosti i razlozi uzgoja pojedinih vrsta šume te mogućnosti iskorištavanja. Tako šumarski tehničar prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja. Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili štetnika. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopće. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili pak radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim mašinama koji se rabe u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označuje dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizuje rad, normira rad, planira potrebne mašine i alat, prati i nadzire provedbu. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama. Šumarski tehničar mora poznavati funkciju i mogućnosti različitih mašina i alata koji se upotrebljavaju u šumarskim radovima. I sam se pritom služi dijelom alata (npr. sjekira, manja motorna pila), no uglavnom se služi različitim mjernim alatom i instrumentima, a u nekim situacijama i laboratorijskom opremom.

Tehničar hortikulture

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje:Tehničar hortikulture/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničar hortikulture nakon završenog školovanja je osposobljen da organizuje proizvodnju, gajenje i njegu cvijeća, ukrasnog drveća i šiblja, začinskog i ljekovitog bilja. Prati i sprovodi mjere tehnološkog procesa u proizvodnji biljaka, sjemena i sadnog materijala. Projektuje i prati ozelenjavanje, održavanje i zaštitu javnih površina, parkova, ali i dvorišta. Posao obavlja uglavnom na otvorenom prostoru, u pokretu (rasadnici, javni i nacionalni parkovi, ozelenjavanje i ukrašavanje dvorišta...), ali može da radi i u zatvorenom prostoru (projektni biroi, cvjećare, prodavnice opreme za hortikulturu, poljoprivredne apoteke). Ovaj obrazovni profil omogućava ispoljavanje estetskih i kreativnih potencijala kroz izradu cvjetnih aranžmana i organizaciju i dekoraciju unutrašnjeg prostora. Nakon završetka srednje škole, moguće je upisati fakultet pejzažne arhitekture ili srodne fakultete i visoke strukovne škole.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Čuvar šuma i lovišta

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Čuvar šuma i lovišta-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Čuvar šuma i lovišta prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.

Rasadničar

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rasadničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Rasadničar uspostavlja komunikaciju sa saradnicima uz poštovanje principa poslovne kulture; poznaje radne zadatke i poslove vezane za manipulaciju sa šumskim sjemenom ( čišćenje, trušenje, sušenje, zaštita, čuvanje, transport ); poznaje metode i tehnike stratifikacije, dezinsekcije i dezinfekcije sjemena, kao i sredstva i način njihove primjene; poznaje metode i tehnike sadnje i njege sjemenskog i sadnog materijala; poznaje metode i tehnike kalemljenja; poznaje meliorativne mjere koje se primjenjuju u rasadničarskoj proizvodnji; poznaje osnovne tehnike gajenja i njege zelenih površina u naseljima; osposobljen je da rukuje mašinama i uređajima, kao i ručnim alatom koji se koristi za ozeljenjavanje površina; osposobljen za zaštitu zelenih površina u naseljima.

Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova rukovalaca mehanizacijom u šumarstvu. I to poznavanje osnovnih pedogenetičkih faktora, poznavanje različitih tipova zemljišta, razumijevanje nastanka različitih tipova tla i faktora koji to uslovljavaju, razvijanje ekološke svijesti vezano za zaštitu i očuvanje zemljišta, razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja i predlaganja mjera sanacije tla, rukuje priborom za tehničko crtanje i pravilno koristi materijale za tehničko crtanje, prepoznaje vrstu tehničkih crteža i tehniku njihove izrade, koristi standarde za izradu tehničkih crteža, samostalno primjenjuje stečena znanja u praksi, razvija preciznost i sistematičnost u radu, koristi topografske karte, izrađuje grafikone, šeme i dijagrame, izrađuje i boji karte i planove;